Kolejne granty dla badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego

2024-06-11 13:54:55(ost. akt: 2024-06-11 13:36:38)

Autor zdjęcia: Uniwersytet Wrocławski

322 naukowców, których projekty były na listach rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 otrzymało 7 czerwca 2024 roku decyzje o finansowaniu. Tym samym grono laureatów tych konkursów zwiększyło się z 452 do 774 badaczek i badaczy.
Sfinansowanie dodatkowych projektów badawczych było możliwe dzięki zwiększeniu budżetu Narodowego Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwotę 200 milionów złotych w 2024 roku.

Z dodatkowej puli środków granty trafią również do 11 naszych naukowców.

Na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM 22 z listy rezerwowej na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora znaleźli się:

mgr Jacek Staszewski z Wydziału Nauk Biologicznych. Na projekt „Nonsense-mediated decay (NMD) a regulacja transkryptomu w odpowiedzi na antymon” (Nonsense-mediated decay (NMD) and regulation of the transcriptome in response to antimony) otrzyma 139 080 zł.

mgr Martyna Dominika Walter z Wydziału Chemii. Na projekt „Rocket Science” w analizie związków karbonylowych techniką spektrometrii mas – projektowanie, synteza oraz badanie reaktywności nowych znaczników jonizacyjnych” (Rocket science of carbonyl compounds analysis – design, synthesis and reactivity of new ionization markers) otrzyma 210 000 zł.

mgr Noshad Khosravi Largani z Wydziału Fizyki i Astronomii na projekt „Odkrywanie stanów przejściowych gwiazd neutronowych: odsłanianie zjawisk zapadania się wywołanych akrecją” (Exploring Neutron Star Transients: Unveiling Accretion-Induced Collapse Phenomena) otrzyma 118 340 zł.

mgr Iwo Rafał Wieczorek z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na projekt „GLOWS — Jeziora i powodzie glacjalne w ocieplającym się Svalbardzie”( GLOWS — Glacial lakes and outburst floods in warming Svalbard) otrzyma 139 690 zł.

mgr Aleksandra Maria Wołoszyn z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na projekt „CaLIA – Małe zlewnie arktyczne w warunkach po Małej Epoce Lodowej – wypełnienie luki wiedzy z początku lat 60-tych dla małych zlewni na Ziemi” (Wedela Jarlsberga CaLIA ‒ Small Arctic Catchments in post-Little Ice Age conditions – filling the early 1960’s knowledge gap for small catchments in the Wedel Jarlsberg Land) otrzyma 130 416,00 zł.

Na liście rankingowej wniosków OPUS rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu OPUS 25 z listy rezerwowej na projekty badawcze realizowane przez naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej są:

dr Joanna Maria Giel z Wydziału Nauk Społecznych, która na projekt „Reinhold Lewin vs. pisma żydowskie Marcina Lutra. Kontekst – analiza – recepcja” ( Reinhold Lewin vs. Martin Luther’s writings on Jews. Context – Analysis – Reception) otrzyma 186 660 zł.

dr hab. Marta Osypińska z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, która na projekt „MATECZNIK SERENGETI. Czynniki ostatniej ewolucji człowieka: behawior, sezonowość, interakcje człowiek zwierzę, technologia i zmienność środowiska w Środkowej Epoce Kamienia” (SERENGETI REFUGIUM. Factors of recent human evolution: behavior, seasonality, human-animal interactions, technology and environment variability in Middle Stone Age) otrzyma 1 680 702 zł.

dr hab. Marcin Jan Szafran z Wydziału Biotechnologii na projekt „W poszukiwaniu mechanizmów molekularnych kontrolujących zależne od białka ParB zmiany architektury chromosomu Streptomyces” (Exploring molecular mechanisms controlling ParB-dependent chromosome rearrangements in Streptomyces) otrzyma 2 059 480 zł.

dr hab. Tobias Bert Fischer z Wydziału Fizyki i Astronomii na projekt „Odkrywanie mechanizmu eksplozji masywnych gwiazd z gorącymi i gęstymi fazami materii w ekstremalnych warunkach” (Unravelling the mechanism of massive stars explosions with hot and dense phases of matter at extreme conditions) otrzyma 2 036 180 zł.

Na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu MAESTRO 15 z listy rezerwowej na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe znalazła się:

prof. dr hab. Jadwiga Maria Daszyńska-Daszkiewicz z Wydział Fizyki i Astronomii, która na projekt „Asterosejsmiczne ograniczenia na własności fizyczne i powstawanie błękitnych maruderów” (Asteroseismic constraints on physical properties and formation of blue stragglers) otrzyma 2 765 984 zł.

Na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu Sonata Bis 13 zakwalifikowanych do finansowania z listy rezerwowej na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym jest (konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem)

dr inż. Sławomir Potocki z Wydziału Chemii, który na projekt „Korelacja między Chemią Koordynacyjną, Strukturą, Dynamiką i Biologią Nietypowych Białek Opiekuńczych Prątków Chorobotwórczych” (Unusual Chaperonins of Pathogenic Mycobacteria: Correlation between Coordination Chemistry, Structure, Dynamics and Biology) otrzyma 2 538 820 zł. redakcja/Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz